Aktualności
Czas na trening
jest zawsze!
Klub NAUKA BIEGA
Spotkania Biegowe
SPORTOLOGIA
Żyj zdrowo i z pasją !
Dołącz do nas !
Współpraca
Razem nam po drodze :-)
Wspieraj sport !

Członkowie

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

Deklaracja do pobrania na dole strony.
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełnię praw publicznych, która złoży na piśmie deklarację członkowską. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która regularnie wspiera w ramach pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej realizację celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą Zarządu na wniosek 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 
 
Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 • uczestnictwa we wszystkich formach działania służących realizacji celów Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 • aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.Członek wspierający i członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają inne prawa członka zwyczajnego.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 • śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c i d, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 
 

Cookies

Ta strona używa Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej