Aktualności
Czas na trening
jest zawsze!
Klub NAUKA BIEGA
Spotkania Biegowe
SPORTOLOGIA
Żyj zdrowo i z pasją !
Dołącz do nas !
Współpraca
Razem nam po drodze :-)
Wspieraj sport !

Statut Stowarzyszenia


STATUT
Stowarzyszenia SPORTOLOGIA


 
Rozdział I: Postanowienia ogólne:
 
§1
 1. Stowarzyszenie For Fit zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 
§2
 1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych Państw.
 
§4
 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 
§5
 1. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
 
§6
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 
§7
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 
 1. §8
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
   
 
Rozdział II: Cele i sposoby działania:
 
§ 9
Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1. Propagowanie oraz promocja zdrowego trybu życia jak i aktywności fizycznej.
 2. Rozpowszechnianie idei aktywnego spędzania czasu w tym różnych form ćwiczeń fizycznych: m.in. bieganie, pływanie, jazda na rowerze poprzez organizowanie grup ćwiczących pod okiem trenera.
 3. Promocja zdrowego i racjonalnego odżywiania zgodnie z piramidą żywności.
 4. Promocja zdrowia – poprzez organizacje przedsięwzięć na rzecz zwiększania świadomości ludzkiej na temat zdrowia i badań podczas uprawiania sportu.
 5. Promocja mody na sport i rekreację ruchową jako alternatywnych sposobów spędzania czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz aktywnego trybu życia, działania na rzez wzmocnienia więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
 7. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych.
 8. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze oraz ośrodkami akademickimi.
 9. Inicjowanie i popieranie inicjatyw sportowych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych, podejmowanych na rzecz dobra publicznego.
 
§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie wspólnych treningów, wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe, uczestniczenie w imprezach sportowych.
2. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych i społecznych.
3. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
4. Organizowanie i inicjowanie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, odczytów, konferencji, konkursów i dyskusji publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
5. Organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą.
6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębianie wiedzy na temat aktywnego trybu życia.
7. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i innych form prezentacji Stowarzyszenia w Internecie.
8. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą - zainteresowanych i wspierających jego cele,
9. Działania marketingowo -promocyjne.
 
Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
§11
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  
§12
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.
 
§13
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełnię praw publicznych, która złoży na piśmie deklarację członkowską. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która regularnie wspiera w ramach pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej realizację celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą Zarządu na wniosek 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 4. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 
§14
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 • uczestnictwa we wszystkich formach działania służących realizacji celów Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 • aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 
§15
 1. Członek wspierający i członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt b i c.
 3. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt. b.
 
§16
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 • śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
 • wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c i d, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 
 Rozdział IV: Organy Stowarzyszenia:

 
§17
Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 §18
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 
§19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.
 
 §20
Walne Zebranie Członków:
 
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający,
 • z głosem doradczym - członkowie honorowi.
§21
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie w liczbie od 1 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • 1/3 członków Stowarzyszenia.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
§22
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie innych działań wynikających z niniejszego statutu.
 
§2
 
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. b i c.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
Zarząd
§24
 1. Zarząd kieruje  całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 3. Zarząd składa się z 2-7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 4. Zarząd w celu poprawienia skuteczności działania może zatrudniać pracowników.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach niemajątkowych i w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes wraz z każdym z członków Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać Pełnomocników do poszczególnych spraw.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 
§25
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu członka honorowego;
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 
Komisja Rewizyjna
§26
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
§27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 
 
§28
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 
 
Rozdział V Majątek i fundusze
§29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
§30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 • dotacje.
2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§31
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecnych co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 
 
Rozdział VII: Postanowienia końcowe
§32
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 2. Statut został uchwalony przez Zebranie Członków Założycieli w dniu 23 maja 2016 roku.
 
 
 

 
 

Cookies

Ta strona używa Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej